ശൈഖ് മടവൂര്‍ ചരിത്രത്തിലെ നര്‍ഗിസ് പുഷ്പം | സി എം മൗലിദ് വിശദീകരണം | MUSTHAFAL FALILI KAREETTIPARAMBശൈഖ് മടവൂര്‍: ചരിത്രത്തിലെ നര്‍ഗിസ് പുഷ്പം സി എം മൗലിദ് വിശദീകരണം – ദശദിന പ്രഭാഷണം മുന്നാം ദിനം | ജൂലൈ 15 2020 …
ശൈഖ് മടവൂര്‍ ചരിത്രത്തിലെ നര്‍ഗിസ് പുഷ്പം | സി എം മൗലിദ് വിശദീകരണം | MUSTHAFAL FALILI KAREETTIPARAMB
#ശഖ #മടവര #ചരതരതതല #നരഗസ #പഷപ #സ #എ #മലദ #വശദകരണ #MUSTHAFAL #FALILI #KAREETTIPARAMB

Youtube Channel