"Janna jaruri hai"|poem by Nidhi Narwal |#quotJanna #jaruri #haiquotpoem #Nidhi #Narwal
"Janna jaruri hai"|poem by Nidhi Narwal |
#quotJanna #jaruri #haiquotpoem #Nidhi #Narwal
"Janna jaruri hai"|poem by Nidhi Narwal |
Brijesh Pal

Youtube