Poem Prakriti ki Sikh || प्रकृति की सीख || सोहन लाल द्विवेदीPoem in the sweet voice of Pratyaksh Mani.
#Poem #Prakriti #Sikh #परकत #क #सख #सहन #लल #दववद
Poem Prakriti ki Sikh || प्रकृति की सीख || सोहन लाल द्विवेदी
#Poem #Prakriti #Sikh #परकत #क #सख #सहन #लल #दववद
Poem Prakriti ki Sikh || प्रकृति की सीख || सोहन लाल द्विवेदी
Ravikant mani Tripathi

Youtube