💔chahe_kuch_vakt_ke_liye_hi_tha_tera_pyar_shayri stutas|attitude shayari stauas Ek Shayargood_night_whatsapp_status #good_morning whatsapp staus #shorts #youtube_shorts #instagram_reels_status #Sad_Whatsapp_Status # Attitude Status …
#chahekuchvaktkeliyehithaterapyarshayri #stutasattitude #shayari #stauas #Shayar
💔chahe_kuch_vakt_ke_liye_hi_tha_tera_pyar_shayri stutas|attitude shayari stauas Ek Shayar
#chahekuchvaktkeliyehithaterapyarshayri #stutasattitude #shayari #stauas #Shayar
💔chahe_kuch_vakt_ke_liye_hi_tha_tera_pyar_shayri stutas|attitude shayari stauas Ek Shayar
Ek Shayar

Youtube