💔me_tumako_chodakar_chali_gayi_to_kya_karoge_shayri stutas|attitude shayari stauas Ek Shayarme_tumako_chodakar_chali_gayi_to_kya_karoge_shayri stutas|attitude shayari stauas Ek Shayar #good_night_whatsapp_status #good_morning whatsapp …
#metumakochodakarchaligayitokyakarogeshayri #stutasattitude #shayari #stauas #Shayar
💔me_tumako_chodakar_chali_gayi_to_kya_karoge_shayri stutas|attitude shayari stauas Ek Shayar
#metumakochodakarchaligayitokyakarogeshayri #stutasattitude #shayari #stauas #Shayar
💔me_tumako_chodakar_chali_gayi_to_kya_karoge_shayri stutas|attitude shayari stauas Ek Shayar
Ek Shayar

Youtube