TikTok status -whole world to love you

TikTok status -whole world to love you

Maybe you don’t need the whole world to love you. Maybe you just need one person.