ചിലരെ മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ? ഒരു വഴി ഉണ്ട് |MOTIVATION, MALAYALAM STATUS, LOVE FAILURE QUOTESചിലരെ എങ്ങനെ മറക്കും എന്നു എന്നോട് കുറച്ച് പേർ ചോദിക്കുമായിരുന്നു….അവരോട് എനിക്ക് ഇത്രേ പറയാൻ ഉള്ളു…. IT’S IS …