💔bharosa_papa_par_karo_aur_pyar_maa_par_shayari stutas|Attitude shayari stutas Ek SHAYARbharosa_papa_par_karo_aur_pyar_maa_par_shayari stutas|Attitude shayari stutas Ek SHAYAR #good_night_whatsapp_status #good_morning whatsapp …
#bharosapapaparkaroaurpyarmaaparshayari #stutasAttitude #shayari #stutas #SHAYAR
💔bharosa_papa_par_karo_aur_pyar_maa_par_shayari stutas|Attitude shayari stutas Ek SHAYAR
#bharosapapaparkaroaurpyarmaaparshayari #stutasAttitude #shayari #stutas #SHAYAR
Ek Shayar